Historie

Počátky tenisu v Třeboni 1908 – 1945

V roce 1908 podává c. k. okresní hejtman K. Dostrašil návrh na zřízení odboru tenisového při S. K. Třeboň 1884. Po dlouhém a rušném jednání valné hromady v roce 1909 byl návrh na zřízení tenisového odboru schválen. V roce 1910 jednání valné hromady  S.K. Třeboň 1884 rozhoduje na zřízení jednoho hřiště uvolnit částku 500,- Kč. Hned v prvním roce měl klub 23 hráčů. V roce 1910 měl již klub 43 členů a jeden dvorec nedostačoval počtu hráčů. Bylo proto povoleno nákladem 1050,- Kč zřízení dvou dvorců na obecním pozemku po pravé straně cesty vedoucí ke gymnáziu. Tímto se Třeboň zařadila mezi první jihočeské kluby, které se mohly pochlubit vlastním hřištěm. Nová hřiště, založená v krásném městském parku  se stala dostaveníčkem všech vyznavačů tohoto ušlechtilého sportu. Počátky ovšem nebyly lehké. Tenis byl považován za sport pro nejmajetnější a proto byly obavy, že klub nebude prosperovat. Vedením klubu byl pověřen pan K. Dostrašil, který klub spolu s Konopáskem zastupoval klub ve vedení S.K. Třeboň. Klub měl výborné závodní družstvo, které nemělo v jižních Čechách soupeře. Na hřišti byly pořádány četné turnaje, benátské noci apod. Tenisový odbor se stal reprezentantem celého společenského života v Třeboni.

Ze staré gardy, která jako první hájila po řadu let klubovou vlajku s pronikavými úspěchy vzpomínají pamětníci na Miloše Křížka, Dr. Pobela, Dr. Nováčka, ing. Tůmu, ing. Šauera, Budku a Lence. Z dam na paní Dostrašilovou, která v roce 1916/17 vyhrála mistrovství dam dvojhry Čech, Moravy a Slezska, sl. Kottasovou, Zámečníkovou a další.

První světová válka znamenala živoření klubu a oživení nastalo až po této válce. Po vzniku republiky opět ožil klubový život a snažil se mílovými kroky dohonit to, co válka překazila. Přišla nová generace ze staré zůstalo jen pár nadšenců. Tím hlavním byl pan ing. Karel Tůma, který dával ponaučení mladým. Záhy se opět začaly pořádat zápasy a zájezdy do okolních měst. Zájem o tenis pomalu vzrůstal a tak ze 45 členů v roce 1927 stoupl až na 80 v roce 1933. Okruh zájezdů se značně rozšířil zřízením Jihočeské tenisové župy a vznikem nových klubů. Členové klubu zajížděli k utkáním do Jindřichova Hradce, Českých Budějovic, Plané nad Lužnicí, Tábora, Kamenice nad Lipou atd. Třeboň měl družstvo dobré výkonnosti, sportovně ukázněné a proto bylo všude vítáno. Jeho finanční výsledky vydatně podporují    klubovní pokladnu. V roce 1931 byla provedena důkladná rekonstrukce hřišť nákladem 8740,- Kč.

Na tuto dobu vzpomíná pamětník Jaroslav „Slávek“ Moudrý: barvy klubu v těchto dobách reprezentovali pánové ing. Husák, V.Metzl, Fela Metzl, V. a J. Šteflové, dr. Gross a škpt. Hňoupek. Z dam potom vzpomíná na B. Khunovou, M. Hňoupkovou, Vl. Pavlečkovou, M. a Z. Jungrovou, Baborovou a Jechentálovou. Z mladších se později připojili Jožík Komárek, Alex Korb, V. Dvořák a dorostenci Miloš Junger, Mirek Malý, Slávek Moudrý a Míla „Šůra“ Voráček. Pryč jsou ale doby, kdy dospělým hráčům podávali míčky mladší sběrači za odměnu 50 haléřů za hodinu a kdy  se žáčci a dorostenci předháněli, kdo odsoudcuje nejvíc zápasů na turnajích. Rozvoj tenisu v Třeboni vedl ke zřízení dalších dvorců a to dvou pískových  na Sokolském cvičišti,dalších dvou, které zřídilo ředitelství státních statků a u dřevnice a jednoho v Doubí a na koupališti Ostende.
Toto byla garda opravdu železná, která sehrála velmi mnoho významných zápasů a vždy s dobrým výsledkem po řadu let hájila klubové barvy. Tyto krásné časy tenisového klubu S.K. Třeboň 1884 přerušila druhá světová válka, která znamenala ukončení činnosti odboru.

Podle archivních materiálů a vzpomínek Jaroslava „Slávka“ Moudrého napsal Jan Vališ.

Činnost tenisového oddílu v letech 1945 – 1982

 Slibný rozvoj tenisového odboru SK Třeboň 1884 přerušila opět válka. Od nacistické okupace ustal život na tenisových dvorcích. Celé zařízení začalo pustnout a chátrat. K obnovení činnosti oddílu nedošlo ani po skončení války. Tenis byl považován za buržoazní sport pouze pro bohaté a nebyl společensky podporován. Na tenisových dvorcích v městském parku se hrála odbíjená. Tenisový odbor SK Třeboň 1884 zanikl. 

První  pokusy k vytvoření podmínek pro hraní tenisu v Třeboni a o znovuobnovení činnosti oddílu tenisu podnikli ing. Otakar Hlaváček a ing. Zdeněk Klas na začátku šedesátých let minulého století. Ing. Otakar Hlaváček vzpomíná: K prosazení rekonstrukce dvorců v městském parku nám po dlouhých jednáních pomohl velmi vstřícný postoj tehdejšího předsedy MěNV Josefa Černého, který se v této věci osobně angažoval a pomohl nám prosadit zařazení rekonstrukce dvorců do akce Z. Protože z původních dvorců nebylo možné nic použít(ploty spadlé, šatny polozbořené atd.), bylo nutné začít od začátku. Jednalo se spíše o novou výstavbu. Práce byly zahájeny rychle a rychle pokračovaly. Různé podniky nám ochotně nabídly pomoc s mechanizací a dodávkami materiálu. Do prací se v rámci brigád zapojila řada nadšenců a bývalých hráčů tenisu ze kterých se později stali funkcionáři a hráči oddílu tenisu. Byli to např. S. Matlas, J.Pavlíček, M.Voráček, J. Kuthan, Staněk, mjr. Štráfelda, K.Hruška, S.Vrchota a  B. Nejedlý. Z mladších potom I. Ivkovič st., J. Bártl, J. Cvrček a M. Šedina. Provoz na dvorcích byl zahájen v roce 1966. Prvním předsedou oddílu se stal Stanislav Matlas, jednatelem M. Voráček. V roce 1967 již hrálo družstvo dospělých TJ Jiskra Třeboň mistrovskou soutěž dospělých ve složení: Voráček, Ivkovič st., Bártl, Krška, Šedina, Hadrava a ženy Voráčková st., Formánková a Šilháčková.

V letech 1968 – 1974 byl zvolen předsedou oddílu Bohumil Nejedlý, náměstek ředitele lázní. Velká pozornost byla věnována stránce výkonnostní a výchově mládeže. První trenéři absolvovali trenérské kurzy, takže o správný výcvik mládeže bylo postaráno. Změnila se též společenská atmosféra a úspěchy tenisu na mezinárodním poli umožňovaly rozvoj tenisu i na nižší úrovni. V roce 1970 si družstvo ve složení: Tureček, Vališ Jiří, Voráček, Ivkovič st., Bártl, Krška a Voráčková st. s Hubáčkovou vybojovalo postup do KP I. V polovině sedmdesátých let se projevila dobrá práce s mládeží nástupem nových hráčů a vzestupem výkonnosti. Jsou to např. Ivkovič ml., Skála, Voráčková ml., Ivkovičová a Čtvrtníková. Dosažené úspěchy byly podnětem k rozvoji tenisu v celém okrese Jindřichův Hradec. Byl ustaven okresní tenisový svaz za vedení Miloslava Voráčka. Byly hrány přebory jednotlivců ve všech kategoriích za účasti hráčů z celého okresu. Smíšené družstvo dospělých hrálo jako jediné v okrese krajskou soutěž ve složení: Vališové Jiří a Jan, Chlapec, Ivkovič ml., Krška, Hadrava a Čtvrtníková s Voráčkovou ml. Na konci sedmdesátých let bylo rozhodnuto, že městský park bude rekonstruován a dvorce přemístěny. Jako nejvhodnější byl zvolen prostor na Hliníku vedle nově zbudované sportovní haly. Počet dvou dvorců již nevyhovoval a byly postaveny čtyři nové dvorce na které se oddíl přestěhoval v roce 1983 a hraje dodnes.

Podle archivních materiálů a vzpomínek ing. Otakara Hlaváčka napsal Jan Vališ

Činnost tenisového oddílu od roku 1983 do současnosti

 Jaro a léto roku 1983 bylo poslední, kdy jsme hráli tenis na dvorcích v městském parku. V jarních měsících spadla na budovu šaten silná větev a těžce ji poškodila. V létě již probíhala rekonstrukce parku, ale mi jsme se s dvorci stále nemohli rozloučit. Koncem srpna již začaly stavební práce byl stržen plot a protože se tehdy hrála soutěž jaro-podzim, sehráli jsme poslední dva zápasy v září již na dvorcích na Hliníku. Dvorce ale ještě nebyly dokončeny. Do dvorců zasahovala budova bývalého statku, nebylo žádné zázemí. Z počátku jsme používali za šatnu budovu statku, ale tato byla v desolátním stavu. V roce 1984 byly dvorce pomalu dokončeny. Protože je stavěla firma, která neměla s výstavbou dvorců žádné zkušenosti, měli jsme postaráno na spoustu problémů. Ve dvorcích firma nechala betonové ohraničení. Dvorce nebyly správně vyspádovány, takže z nich nestékala dešťová voda. Při odstraňování betonu, či melioračních pracích byly členy oddílu odpracovány stovky brigádnických hodin. Kolem dvorců byly vysázeny tůje. Natírali jsme ploty. V roce 1986 za pomoci ing. Miroslava Plucara, předsedy MěNV byly získány dvě obytné buňky, které byly osazeny na jihozápadní straně dvorců předělány na šatny a byla vydlážděna terasa.

Oddíl ale nežil jenom brigádami. Měli jsme dvě družstva dospělých, která se hrála v krajském přeboru KP I. třídy, později divize a KP II. třídy. Naši hráči dosahovali v té době nejlepších výsledků jak soutěžích družstev, tak  v soutěžích jednotlivců. Družstvo „A“ dospělých se umisťovalo na předních místech v KP I. Hráči se zúčastňovali turnajů jednotlivců a jejich výkonnost rostla. V roce 1988 byl Imrich Ivkovič ml. na 7.místě v krajském žebříčku 308. v republice a Jan Novák na 8. místě v kraji a 336. v republice. V semifinálových utkáních okresních přeborů se utkávali pouze hráči z našeho oddílu. Družstvo „A“ hrávalo v sestavě: Ivkovič ml.,  Novák, Vališ Jiří, Krejčí, Berka, Beneš st. a ženy Bečvářová, Vališová, Hesová a Kolářová. Družstvo „B“ Krejčí, Berka, Hnízdil ml., Beneš st., Skála, Vališ Jan a ženy Hesová, Kolářová, Pešičková. Soutěže družstev hrálo i družstvo dorostu. V oddílu bylo ale i množství starších a rekreačních hráčů. Takto vznikla tradice původně tzv. agrárního turnaje, později turnaje  neregistrovaných.

Ani rok 1989 příliš dění na dvorcích nezměnil. Začalo se vybírat za pronájem dvorců, byla zavedena v letních měsících funkce správce dvorců. Pravidelně byly pronajímány od MěNV  dvorce na pláži u rybníka Svět, takže oddíl měl k dispozici 6 dvorců. Byly prováděny  menší úpravy jako vydláždění chodníku na dvorce zámkovou dlažbou, zprovoznění čerpadla  a kropení studniční vodou, později výstavba kolny na nářadí. V roce 2000 výbor oddílu učinil pokus o odtržení oddílu od TJ Jiskra. Tento pokus se však nesetkal s pochopením členů a oddíl zůstal v TJ Jiskra. Podmínky pro trénování mládeže se změnily upadl zájem rodičů a trénování  mládeže se ale nedařilo dostat na lepší úroveň.

Podmínky pro činnost trenérů a tréninkový proces se podařilo zlepšit až v posledních letech. Byly vyjednány velmi dobré podmínky v hale lázní Berta a v současné době je více jak 20 žáků v trénováno oddílovými trenéry v letním i zimním období. V letošním jubilejním  roce dosáhl oddíl velmi dobrých výsledků na poli sportovním i dalo by se říci diplomatickém.  Smíšené družstvo „A“ dospělých vyhrálo všech sedm utkání krajského přeboru II. třídy a postoupilo po delší době do KP I. Družstvo hrálo v sestavě: Uhlík, Novák Jan, Berka, Skála, Beneš ml., Jelenová, Vališová a Sanniková. Smíšené družstvo dospělých „B“ hrálo krajský přebor V. třídy a též zvítězilo ve všech utkáních a postoupilo do KP IV. Družstvo hrálo v sestavě: Zdeněk Beneš st., Jan Filsak, Petr Novák, Jiří Vališ, Petr Chalupa, Jan Vališ, Eva Hrubcová a Martina Sedláčková.

V roce 2008 bylo na výroční členské schůzi rozhodnuto přihlásit po delší době do soutěží  krajského přeboru smíšené družstvo mladších žáků. Projevila se zlepšená práce trenérů a větší zájem rodičů. Mladší žáci vyhráli pět zápasů ze sedmi a skončili na pěkném třetím místě. Hráli v sestavě: Srnec, Košina, Sedláček, Skluzáček, Macháčková a Bohuslávková.

Dne 5. 7. 2008 proběhla na našich dvorcích největší akce sezony. Byl uspořádán 22. ročník turnaje čtyřher neregistrovaných hráčů. Turnaje se ovšem zúčastňují i registrovaní hráči z obou závodních družstev. Celkem hrálo 20 dvojic. Zvítězila dvojice Kojan(Č.B.) a Holík(Meteor Praha) vítězstvím nad třeboňskými Novákem J. a Matějkou  7:5 ; 6:4.  Poraženými semifinalisty byli třeboňští Zavadil, Vališ Jan a Beneš st.,Gulaš. Dále oddíl pořádal hedikepový přebor oddílu ve dvouhře, v rámci 100 let oddílu turnaj čtyřher pro hráče z partnerských měst a turnaj žáků a žákyň.

Výboru oddílu se podařilo vyjednat na MÚ pronájem dvorců na příštích 20 let. Na podzim byla zahájena rekonstrukce dvorců č. 1 a 2 a rozšíření stávajícího tréninkového dvorce na regulérní rozměry.

Jan Vališ - předseda oddílu tenisu

Materiály v této rubrice byly čerpány z Almanachu Tělovýchovné jednoty Jiskra Třeboň ke 125. výročí založení jednoty a ke 100 letům tenisu v Třeboni.

Akce

24.09.2021

Filtrovat

cal cal

Aktuality

20. 06. 2021

Letní tenisový kemp pro začátečníky 2021

Tenisový oddíl TJ Jiskra Třeboň pořádá letní tenisový kemp pro začátečníky a tenisový sparing pro pokročilé v areálu...Více zde

07. 05. 2021

Kavárna u kanára opět otevře

Pokud se pravidla Více zde

15. 01. 2021

Čestná prohlášení zákonných zástupců 2021

Obdobně jako v letech předchozích (např. http://tenis.jiskratrebon.cz/aktuality#2387),...Více zde

22. 10. 2020

Výklad pravidel nouzového stavu od 22. října 2020

Dnes vstupují platnost krizová opatření vlády (zatím) platná do 3. listopadu 2020 týkající se volného pohybu osob a tedy i využívání našich tenisových...Více zde

09. 09. 2020

Pozvánka: členská schůze 17. 9. 2020

Výbor tenisového oddílu svolává na čtvrtek 17. 9. 2020 od 19:00 do Kavárny u...Více zde

08. 09. 2020

Modernizace sportovního areálu 2021 - studie

Výbor tenisového oddílu za podpory Města...Více zde

17. 07. 2020

1. ročník turnaje Davis Cup Třeboň - Branná

Dne 10. 7. 2020 proběhl 1 roční turnaje "Davis Cup Třeboň - Branná" hraný dle rozpisu (ne)smíšené soutěže družstev. Více zde

14. 04. 2020

Provozní informace pro členy klubu

Od 10. 4. 2020 jsou kurty #1 - #5 (na kterých je natažena síť) připraveny ke hře. Před vstupem na kurty, pokud se nedohodnete s Petrem...Více zde

05. 03. 2020

Brigády jaro 2020

Termíny jarních brigád (obvykle 9:00 - 13:00): Brigády vzhledem k přiznivému počasí již byly zahájeny 29. února 2020 a budou pokračovat zejména o...Více zde

20. 02. 2020

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2020

Vážení členové našeho tenisového klubu, zveme Vás na výroční členskou schůzi, která se bude konat v pátek 28. 2....Více zde

Fotogalerie


Code in 'footer' test